Menu

Ons onderwijsconcept

DSCF2225 highres

Groeien door betekenisvol onderwijs

Weten waaróm je leert, dat motiveert! Wij brengen kinderen zoveel mogelijk in contact met levensechte voorwerpen en situaties en halen de wereld naar binnen of gaan er zelf op uit. Gastlessen, excursies, de buurt in: dat maakt onderwijs boeiend en betekenisvol. We werken vanuit thema’s, die leerlingen in de onderbouw spelenderwijs ontdekken en die bovenbouwleerlingen zelf gaan onderzoeken. Dit ‘zelf doen’ zorgt voor veel betrokkenheid bij de lessen. Wij geven Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

DSCF2307 highres

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Binnen ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) motiveren we kinderen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten en stimuleren we hun brede ontwikkeling. Dit doen we in een rijke leeromgeving waarin we onderwijs betekenisvol maken en kinderen leren meedoen met zogenoemde sociaal-culturele praktijken. 

Sociaal-culturele praktijken zijn activiteiten die je terugziet in onze samenleving en waar bepaalde ‘regels’ aan verbonden zijn. Denk aan de activiteit winkelen. In een winkel is de regel dat je betaalt voor je aankopen. Door met anderen samen te spelen en te leren en door stimulans van hun leerkracht, ontdekken kinderen hoe zij deelnemen aan die activiteiten. Zo leren zij ‘de wereld’ dus steeds beter kennen.

Actief leren en reflecteren

Actief leren is kenmerkend voor OGO. Kinderen leren nadenken over wat ze doen. Wat gaat goed, wat kan beter? Leerkrachten begeleiden hun ontwikkelingsproces en bieden lessen, activiteiten en materialen aan die aansluiten bij de leefwereld van kinderen op dat moment. Zo krijgt de lesstof betekenis voor kinderen. Zij krijgen zin om de wereld verder te verkennen, vraagstukken te onderzoeken en problemen te leren oplossen. Kinderen kunnen hun talenten inzetten en laten groeien.

Werken in thema’s in een rijke leeromgeving

We werken zes tot acht weken met een thema. Hierin verweven we vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en cultuur. In groepen 3 en 4 is dat ook zo voor lezen, schrijven en taal. 

De leerkracht gaat met kinderen op zoek naar hun interesses en betrokkenheid bij het thema en bouwt dat van daaruit op. Zo wordt het onderwijs betekenisvol voor kinderen. In de onderbouw bijvoorbeeld, wordt dan bijvoorbeeld een spelhoek ingericht die past bij wat kinderen inbrengen.

Zo ontstaat een rijke leeromgeving met boeken, voorwerpen, een vragenwand voor onderwijs of – in de bovenbouw – een sociaal-culturele praktijk. Denk aan het organiseren van een actie of een restaurant inrichten.

Ouders ontvangen een themabrief, zodat zij thuis in gesprek kunnen gaan over het thema.

Leren binnen en buiten de school

Leren doen we binnen en buiten de school. We koppelen (kring)gesprekken, oefeningen, knutselwerk en allerlei opdrachten aan een thema, natuurlijk passend bij de leeftijd en ontwikkeling. Aan elk thema is ook een excursie, bibliotheek-, museum- of bedrijfsbezoek of theatervoorstelling gekoppeld. We sluiten een thema af met een expositie, presentatie, voorstelling, een minimuseum, modeshow of andere activiteit.

DSCF1785 highres

Community of learning

Met kinderen en ook ouders vormen we een leergemeenschap, een community of learning. Kinderen hebben hun actieve inbreng, leerkrachten ontwerpen samen de thema-activiteiten en we nodigen ouders uit om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind.

Als team blijven we het onderwijs steeds verbeteren. Zo werken we aan versterking van de doorgaande lijn in OGO en willen we meer vanuit leerlijnen en leerdoelen gaan werken en minder vanuit methodes.

DSCF1610 highres

Ondersteuning voor kinderen

Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Ons positieve schoolklimaat is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Net als ons ontwikkelingsgerichte onderwijs, waarmee we steeds aansluiten op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen en een rijke, betekenisvolle leeromgeving bieden. 

Wij houden goed zicht op de ontwikkeling. De leerkracht kijkt hoe het gaat in de groep, stemt het handelen af op wat nodig is en signaleert tijdig als méér nodig is. Soms is de intern begeleider hier bij betrokken: die coacht leerkrachten in het bieden van passend onderwijs. 

Samen met een kind en ouders bespreekt de leerkracht de doelen waaraan samen wordt gewerkt. Dat kan op sociaal of cognitief gebied zijn, maar soms heeft een kind ook hulp nodig om beter te leren plannen en organiseren. 

Is lichte ondersteuning niet voldoende voor een optimale ontwikkeling, dan kunnen we ook extra ondersteuning inzetten. We hebben daarvoor zelf veel expertise in huis en kunnen zo nodig ook hulp van ‘buiten’ de school in halen. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op De Korenaar, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. 

www.swvapeldoornpo.nl

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Profiel