Ondersteuning voor kinderen

Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Ons positieve schoolklimaat is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Net als ons ontwikkelingsgerichte onderwijs, waarmee we steeds aansluiten op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen en een rijke, betekenisvolle leeromgeving bieden. 

 

 

 

 

Wij houden goed zicht op de ontwikkeling. De leerkracht kijkt hoe het gaat in de groep, stemt het handelen af op wat nodig is en signaleert tijdig als méér nodig is. Soms is de intern begeleider hier bij betrokken: die coacht leerkrachten in het bieden van passend onderwijs. 

Samen met een kind en ouders bespreekt de leerkracht de doelen waaraan samen wordt gewerkt. Dat kan op sociaal of cognitief gebied zijn, maar soms heeft een kind ook hulp nodig om beter te leren plannen en organiseren. 

 

 

Is lichte ondersteuning niet voldoende voor een optimale ontwikkeling, dan kunnen we ook extra ondersteuning inzetten. We hebben daarvoor zelf veel expertise in huis en kunnen zo nodig ook hulp van ‘buiten’ de school in halen. 

We doen er alles aan om een kind op onze school te bieden wat het nodig heeft. Is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig, dan is het soms beter op zijn plek in het speciaal (basis)onderwijs. 

In ons schoolondersteuningsprofiel is meer te lezen. Meer algemene informatie staat op de website van het samenwerkingsverband passend onderwijs.