Sociale veiligheid

Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school. ‘Lekker in je vel’ is immers de basis om goed te kunnen  groeien! We besteden daarom veel aandacht aan:

  • Zelfvertrouwen

We willen de kinderen zelfvertrouwen bijbrengen door vertrouwen uit te spreken in hun vermogens om te leren. Daarbij accepterend (en aan de kinderen duidelijk makend) dat het ene kind langer over dat leren mag doen dan het andere. Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een goede werkhouding. We reiken de kinderen ‘tools’ aan en helpen hen om zoveel mogelijk zelf te doen.

  • Veiligheid

Een vriendelijk en veilig klimaat werkt mee aan een gevoel van je ‘thuis voelen’. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en regels nodig. Rust en een zekere orde en regelmaat vinden wij noodzakelijke ‘ingrediënten’ om de veiligheid te waarborgen.

  • Omgang met elkaar

Fatsoenlijk met elkaar omgaan moet je leren. Op De Korenaar hebben we hoog in het vaandel: respect hebben voor elkaar; naar elkaar willen luisteren, elkaar niet buitensluiten. De Kanjertraining speelt een belangrijke rol bij dit onderwerp. Wanneer nodig, wordt gebruik gemaakt van een zgn. pestprotocol. Deze is op school in te zien.

Kanjertraining 

Leerkrachten, ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor een plezierige en veilige schoolomgeving. Op De Korenaar werken we met de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben hiervoor scholing gevolgd. De twee speerpunten van de Kanjertraining zijn: een positief zelfbeeld hebben over jezelf en anderen, en verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag.

De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen/of te verminderen en het welbevinden te vergroten. Deze gekwalificeerde methode is één van de zes beste antipestprogramma’s.

De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

Niemand speelt de baas

Je bent niet zielig

We lachen elkaar niet uit

Kanjertraining