Organisatie van het onderwijs

Een kind begint op De Korenaar als vierjarige in groep 1 en eindigt in de regel als twaalfjarige in groep 8. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

In ieder leerjaar wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het leerniveau van het individuele kind. We streven weliswaar een (hoog) gemiddelde na, maar als een kind daarboven of daaronder presteert, is een apart leerstof-aanbod wenselijk en mogelijk. Soms is het wenselijk sneller of langzamer de basisschool te doorlopen. Het zijn de groepsleerkrachten en intern begeleider die, in overleg met de ouders, aangeven of een verlengd jaar wenselijker is. Wat ook voorkomt is dat een kind naar de volgende groep gaat met een aangepast programma. Dit aangepaste programma wordt beschreven in een ‘ontwikkelperspectief’. De persoonlijkheidsontwikkeling van het kind is bij dergelijke beslissingen altijd het uitgangspunt.

 

Samenwerkend leren:

Samenwerkend leren vinden we belangrijk  (→ coöperatief leren), omdat je meer leert door actieve deelname. Dit houdt in dat we de kinderen tijdens de lessen veel laten samenwerken.
Ze leren om te gaan met verschillen, rekening te houden met anderen, elkaar te helpen, elkaar te begrijpen, initiatieven te nemen en samen problemen op te lossen. Samenwerken en samen spelen bevordert ook de dialoog, de verbondenheid en de ontmoeting tussen kinderen. We willen onze kinderen leren hun talenten niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen te gebruiken.

Waar staan we voor?

Passend Onderwijs:

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Apeldoorn werken de twaalf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder overleggen. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit besproken met de interne begeleider en gedragswetenschapper van de school. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de website www.swvapeldoornpo.nl

Schoolondersteuningsprofiel:

De Korenaar heeft het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd in een document welke hieronder is te downloaden. Tevens heeft de MR dit document formeel goedgekeurd.
(klik hier voor de pagina met handtekeningen)

 

Schoolondersteuningsprofiel