Oudercommunicatie

Communicatie tussen ouders en school is een belangrijk item op de basisschool. Hieronder leest u op welke manier wij inhoud geven aan de communicatie tussen ouders en school op De Korenaar.

Parro: in een beschermde omgeving communiceert de schoolleiding en de leerkracht met ouders en omgekeerd over schoolse zaken betreffende de leerling(en) en de groep.

Huisbezoek: bij alle nieuwe kinderen van groep 1 gaat de leerkracht op huisbezoek. Doel is om op een prettige informele manier kennis te maken met elkaar.

Kennismakingsavond:  bij de start van het schooljaar is er een kennismakings-/informatieavond voor elke groep. Dan kunnen de leerkracht(en) en ouders met elkaar kennismaken en wordt belangrijke informatie over dat schooljaar; de vakken, de groep, uitjes en dergelijke.

Startgesprek: in de derde week van het schooljaar zijn er startgesprekken tussen de leerkracht(en) en ouders. Dan worden verwachtingen uitgesproken tussen beide partijen. Ook kunnen de ouders dan belangrijke informatie verstrekken over hun kind. Er wordt o.a. besproken hoe vaak ouders contact wensen met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind (we noemen dit een gespreksarrangement).

Korenmail: de digitale nieuwsbrief die elke vier weken verschijnt. Hierin staan belangrijke data en nieuwsberichten over de school.

Ouderavond: jaarlijks organiseert de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) in samenwerking met de school een ouderavond. Er wordt een onderwerp gekozen dat relevant is. De ouderavond vindt plaats in het najaar. Ouders krijgen een uitnodiging via Parro. We verwachten dat er van elk gezin minstens een ouder aanwezig is.

Tien minuten-gesprekken: driemaal per jaar zijn er tien minuten-gesprekken voor alle groepen. Omdat wij goede communicatie erg belangrijk vinden, vragen wij u om sowieso van twee van de drie gespreksmogelijkheden gebruik te maken.  In groep 8 vindt er een vijftien-minuten-gesprek plaats, omdat er dan o.a. wordt gesproken over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Samen met ouders:

Ouders kennen hun kind het beste. Daarom luisteren we goed naar ouders en betrekken we u bij de ontwikkeling van uw kind. Gelukkig zijn veel ouders ook betrokken bij onze school. Informatieavonden, ouderavonden en oudergesprekken worden druk bezocht. Via enquêtes peilen we geregeld de oudertevredenheid. Dat doen we trouwens ook onder de leerlingen. Dankzij tips en aanbevelingen kunnen wij als school weer groeien!

Informatie bij gescheiden ouders: in de wet staat dat de ouder die belast is met de verzorging voor het kind (of gezag heeft), verantwoordelijk is voor het doorgeven van de informatie van school aan de andere ouder. Wij geven alle informatie aan de ouder die belast is met de verzorging voor het kind (of gezag heeft). De school wil in geen geval een speelbal tussen ouders zijn en stelt zich neutraal op.  We zijn voor het geven van informatie afhankelijk van de contactinformatie die ouders ons verstrekken. Zijn uw gegevens niet door u bij ons bekend gemaakt, dan zult u de informatie ook niet van ons ontvangen. Hetzelfde geldt voor uitnodigingen voor rapportgesprekken e.d. U dient hier zelf actief in te handelen.

De Korenaar